Kак да проверя кредитното си досие?

Ако Ви вълнува въпроса как да проверя кредитното си досие и кредитната си история, тази статия ще Ви е полезна.
В момента, в който Вие вземете кредит, започва да се пише Вашата кредитна история, която се вписва в кредитното Ви досие. В него се отразява вида на кредита, размера на сумата, която сте изтеглили от банката, сроковете, в които ще я изплатите, лихвения процент. Особено важен елемент на кредитното досие е начинът по който погасявате задължението си на кредитополучател, имате ли просрочие, закъснявате ли, или сте редовен и надежден платец. В кредитното досие се съхраняват всички документи по отпуснатите заеми от банките на кредитополучателите, това е Вашата кредитна история.


Kак да проверя кредитното си досие и кредитната си история?

Kак да проверя кредитното си досие? Данните за кредитната задлъжнялост на лицата се съхраняват в Централния кредитен регистър, който е създаден от БНБ, за да дава данни за кредитната история и да представя кредитния рейтинг на кредитополучателите.

Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление по образец, документ за самоличност /за физическите лица/, актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК /за юридическите лица/, документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите на ЦКР, да поиска информация за кредитната си история и кой банки и финансови институции са подали сведения в системата на регистъра.

Заявлението за получаване на справка от ЦКР, може да се подаде и по пощата, но подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен. ЦКР се намира в БНБ на пл. „Княз Александър 1, № 1 – София.

Добра кредитна история имат кредитополучателите, който не пропускат месечни вноски, не им закъсняват плащанията за продължителен период от време, което е своеобразна гаранция, че ще изплатят кредита по начина, описан в договора за кредит.
Най-важния показател на кредитното досие е кредитният рейтинг. Той представлява възможността за изтегляне на кредит и сигурността за неговото изплащане. Кредитният рейтинг се получава като се съпоставят няколко фактори, най – важните от които са кредитната история и анализ на финансовото състояние на кредитополучателя – съотношението между размера на собствените средства и финансовите задължения. Кредитният рейтинг е базата въз основа на която, банките решават какъв размер на кредит могат да Ви отпуснат и за какъв срок. За да имате добър кредитен рейтинг е необходимо да погасявате плащанията си на определените дати, кредитния рейтинг се променя във времето при промяна на обстоятелствата, които го формират.

Въпросът как да проверя кредитното си досие обикновенно вълнува хората със лоша кредитна история. Те често търсят т.н. кредити за хора с лошо ЦКР.