Револвиращ кредит за бизнеса

На тази страница ще намерите предложения за револвиращ кредит за бизнес нужди за малки и средни фирми и корпоративни клиенти. Предложенията са за оборотни кредити, овърдрафт, бърз кредит за текущи нужди, рефинансиране на кредит и др.Револвиращ кредит за бизнес нужди. Оборотни кредити.

Бизнес кредити по програма JEREMIE с ниски лихви от Fibank

 • Без такса за предсрочно погасяване и без такса за ангажимент.
 • Кредитите могат да са: инвестиционни, оборотни и овърдрафт/револвиращи кредити.
 • Отпускат се за микро, малки и средни предприятия, които са регистрирани и извършват дейността си на територията на България.
 • Параметри по овърдрафт и револвиращ кредит са следните: валута – лева или евро; лихва – от минимум 3%, определена на база тримесечен EURIBOR за евро и ОЛП за левове + надбавка; без гратисен период; дължите такса за разглеждане и комисионна за управление.
 • Повече подробности за тези кредити по програма JEREMIE, вижте на следния линк:
 • http://www.fibank.bg/

Бързи кредити от Алианц Банк България – Алианц Развитие

 • Дава Ви възможност да  ползвате бърз кредит за текущи нужди в размер до 30% от нетните приходи от продажби.
 • Стандартен оборотен кредит.
 • Отстъпки от цената и бонуси за най-добрите клиенти.
 • Бързо отпускане и одобрение.
 • Револвиращ кредит – до 12 месеца с опция за револвиране до максимум 5 пъти. Максималният срок на кредита е 60 месеца.
 • Гъвкав погасителен план, съобразен с паричните потоци на Вашия бизнес.
 • Може да ползвате кредита за: финансиране на текущите разходи или за рефинансиране на други оборотни кредити.
 • https://bank.allianz.bg

Револвиращ кредит за бизнеса от УниКредит Булбанк

 • Посрещате лесно периодичните плащания и разходи на бизнеса Ви.
 • Финансирате транзакции и дейности с цикличен характер.
 • Револвиращ кредит до 40% от размера на нетните приходи от продажбите за предходната данъчна година.
 • Имате възможност да подновите срока на договора.
 • Имате възможност да усвоявате кредита многократно до до максимално разрешения кредитен лимит.

Получавате отстъпки с пакетните програми на банката.
Без гратисен период за главницата.
Обезпечение по кредита: може да се обезпечи с активите на кредитополучателя или на трети лица.
Вижте повече от сайта на банката.
http://www.unicreditbulbank.bg/