Последствия от неплащане на кредит

Какво става ако не мога да изплатя кредита си ? Какви са правните последствия от неплащане на кредит в България? Тези въпроси стават все по актуални в страната ни. С тази статия ще се опитаме да отговорим на тези въпроси.


Правни последствия от неплащане на кредит в България

При изтегляне на кредит, взаимоотношенията между банката и кредитополучателя се оформят в договорни задължения. Ако кредитополучателя спре да изплаща кредита, който е получил, договорните отношения се нарушават и следват последствия от неплащане на кредит.

Банката предприема незабавни мерки за събиране на кредита, тя обявява кредита за предсрочно изискуем и иска да й се изплати цялата сума преди да настъпи уговорения срок. При спиране изплащането на кредит, банката се свързва с некоректния платец, за да го уведоми, след това той получава покана за доброволно плащане на дължимата сума, срока в който да плати и последствията от неизпълнение на задължението.

  • Последствия от неплащане на кредит върху поръчителите.

Ако кредитът е потребителски и има поръчители, то те отговарят солидарно с длъжника  и банката има право да поиска плащането по кредита да стане от тях. Поръчителите са подписали договора за поръчителство за отпуснатия кредит и са наясно с вида, размера, ползването и погасяването на кредита и са длъжни да плащат до пълното и окончателно изплащане на кредита, а за тази цел банките имат право да блокират сметките им. С обратен иск поръчителите имат право да искат от длъжника по кредита, сумите които са платили за главница, лихва, разноски, причинени вреди и други.

  • Запор върху работната заплата на длъжника като последица от неплатено задължение.

При неплащане на кредит и длъжникът работи, може да му бъде направен запор на получаваната работна заплата. В този случай работодателят изплаща на длъжника по кредита една част от заплатата, която е регламентирана в закона и има за цел да осигури минимум средства  за основните нужди на длъжника и неговото семейство, а другата част превежда на съдебния изпълнител докато бъде погасено задължението по кредита.

Ако осъденото лице получава до 300 лв месечно се запорира една четвърт част – ако е без деца и една пета ако е с деца, които то издържа, ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв – една трета част – ако е без деца и една четвърт ако е с деца, които то издържа, ако получава от 600 до 1200 лв месечно – една втора част, ако е без деца и една трета част, ако е с деца, които издържа, ако получава над 1200 лв месечно – горницата над 600 лв, ако е без деца и горницата над 800 лв, ако е с деца, които издържа.

  • Последствия от неплащане на кредит върху имоти на длъжника.

Като последствия от неплащане на кредит може да се наложи възбрана върху недвижим имот, запор на движими вещи и вземания на длъжника. При отнемането на вещи е необходимо да се докаже, че те са собственост на длъжника. Това става с документи – фактури, разписки и други. Не могат да бъдат отнети вещи от първа необходимост на длъжника – така наречените несеквестируеми вещи , това са вещите за лична употреба на длъжника и неговото семейство, домакински прибори и съдове и други.


Когато кредита е обезпечен с ипотека на имота  – ипотекирания имот може да бъде отнет от длъжника, да му се направи оценка и да бъде продаден на търг. Ако кредита е потребителски и имота не е гаранция за изплащане на кредита, се взимат предвид  жилищните нужди на длъжника и неговото семейство и могат да бъдат отнети само части от имота надвишаващи определените норми.

Виж още рефинансиране на лоши кредити и кредити за хора с лоша кредитна история.

Пълна информация за бързи кредити в България!