Овърдрафт за фирми

Тук ще видите предложения за овърдрафт за бизнеса от водещи банки в България. Някои от бизнес кредитите са: без ипотека и без залог на ДМА; без изискване за документи, които оправдават разходите; без бизнес план; кредити за текущи нужди и оборотни и инвестиционни средства и др.Бизнес овърдрафт за текущи нужди, оборотни или инвестиционни средста

Овърдрафт за текущи нужди от УниКредит Булбанк

 • Бизнес кредит, с който може да вземте до до 20% от нетните приходи от продажби за предходната данъчна година.
 • Без изискване за документи, които оправдават разходите.
 • Погасявате до 1 година, като имате възможност да удължите срока на бизнес кредита.
 • Овърдрафтът може да се обезпечи с активи на кредитоискателя или на трети лица.
 • За обезпечението по овърдрафта се изисква имуществаен застраховка.
 • Краткосрочен кредит за фирми за текущи нужди.
 • Вижте подробности за този овърдрафт за фирми от следния линк:
 • http://www.unicreditbulbank.bg/

Овърдрафт сметка от FiBank

 • Бизнес кредит за покриване на временни парични дефицити.
 • Предназначен е за възползват юридически лица и еднолични търговци с годишен оборот до 5 млн. лева и до 1 млн. лева дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Може да вземете до 100 000 лв.
 • Без ипотека и без залог на ДМА.
 • Минимален рамер на сумата – до 1000 лв.
 • Този бизнес кредит овърдрафт е на разположение в следмата валута: лева, евро, щатски долари.
 • Срок на овърдрафта – до 12 месеца с възможност за автоматично подновяване.
 • Лихвата е по договорка в зависимост от риска за банката.
 • Този бизнес кредит се усвоява в режим на овърдрафт.
 • Погасява се еднократно на падеж.
 • http://www.fibank.bg/

Бизнес кредит Партньор за оборотни и инвестиционни средства за малки и средни предприятия

 • За фирми с  годишни продажби до 3 милиона лева за разширяване на бизнеса.
 • Можете да изтеглите до до 350 000 лева или равностойност в евро.
 • Бързо и лесно одобрение и отпускане.
 • Без изискване за бизнес план.
 • Застраховка Живот от Сожелайф.
 • Бизнес кредит Партньор за оборотни средства – овърдрафт до 10 години с преразглеждане на 12 месечен период.
 • http://www.sgeb.bg/

Бизнес овърдрафт от Dbank

 • За извънредни разходи.
 • Бизнес овърдрафт със широко приложение.
 • Дълъг срок на погасяване.
 • Плащате лихва само върху сумата, която усвоявате.
 • Бърз първоначален отговор с минимум документи.Индивидуален план за усвояване по Ваш избор.
Може да кандидатствате онлйн.
Размер и валута на овърдрафта – до 500 000 лева или равностойността им в евро.
Срок на погасяване – до 12 месеца с възможност за удължаване до 10 години.
Възможност за отстъпки от лихвите и таксите.
http://www.dbank.bg/

Виж още и предложения за кредитна линия.