Лихви по кредити

Тази статия ще Ви запознае с понятието лихви по кредити, с това как се формират те и какво представляват основните видове лихви – проста и сложна лихва, фиксирана и променлива лихва. Ще разгледаме и величините, които формират лихвата – референтен лихвен процент и фиксирана надбавка.
Лихва е цената, платена от заемателя за използваните пари на заемодателя. Това е сумата, дължима за временно използване на определена сума пари. Лихвата е няколко вида.Видове лихви по кредити

  • Фиксирана лихва – е лихвата, която не се променя за определен период от време. Фиксираната лихва остава постоянна независимо от икономическото състояние на страната и може да бъде изгодна за кредитополучателя, ако се очаква ръст на лихвените равнища. Фиксираната лихва осигурява сигурност, правилна преценка на възможностите, и постоянни погасителни вноски при изплащане на кредитите.  Тя е предпочитаната от видовете лихви по кредити.
  • Плаваща лихва –  не е статична, тя се променя, може да расте или да намалява. Тази лихва следва динамиката на пазара, кредиторите могат  по всяко време да я променят, но са длъжни да уведомят за това кредитополучателите. Плаващата или променливата лихва се вписва като клауза в договора за кредит.  Лихвата е променлива компонента и се формира от две величини – референтен лихвен процент и фиксирана надбавка.

За да стане по ясно как се формират лихвите по кредити, тук ще разгледаме и какво означават понятията: референтен лихвен процент и фиксирана надбавка.

  • Референтния лихвен процент е  основа за изчисляване на приложимия към договора за кредит променлив лихвен процент. Той представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или индикатори, публикувани от Българската народна банка или Националния статистически институт или комбинация от тях. Референтния лихвен процент се определя за всяка валута и банките публично го оповестяват, особено при  промяна. Методиката за изчисляване на референтния лихвен процент се определя от кредитора и съдържа самата формула, по която се изчисляват отделните компоненти. Основните лихви по кредити се променят при промяна на референтния лихвен процент. В договора за кредит са описани периодите, условията и процедурите при промяна, кредитополучателя се запознава с тази информация и решава дали го удовлетворява.
  • Фиксираната надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит. Тя отчита размера на риска, който банката поема при отпускане на кредита. Фиксираната надбавка зависи от кредитоспособността на получателя на кредита, от срока за изплащане, от  качеството на обезпечението, от риска за непогасяване на кредита и също играе важна роля при формиране на основните лихви по кредити.

Лихвата по кредитите се дели още на проста и сложна лихва.

  • Простата лихва се изчислява само върху заетите парични средства. При олихвяването тази лихва не се прибавя към основната сума, за да носи и тя лихва.
  • Сложната лихва се нарича още капитализирана лихва. Изчислява се като към основната сума се прибави и лихвата от предходния период и в следващия период има лихва върху по-голямата сума или лихва върху лихвата.Според момента в който се начислява, лихвата е декрузивна /начислява се и се изплаща в края на всеки лихвен период/ и антиципативна /начислява се и се удържа предварително от заеманата сума т.е. в началото на лихвения период.
Големите банки в нашата страна следват политика на обявяване и запознаване на клиентите с начина на изчисляване и формиране на своите лихви по кредити.

Ако се нуждаете от повече информация посетете нашия онлайн кредитен справочник.