Земеделски кредити

В тази страница ще Ви представим земеделски кредити с изгодни условия от водещи банки в България.

Тук ще видите нисколихвени кредити за земеделски производители, земеделски кредит срещу субсидии, агрокредити със 100 % финансиране и без собствено участие, револвиращ заем с цел финансиране на селскостопанската дейност, овърдрафт с преференциални условия, заеми по европейски програми за закупуване на земеделска земя и др.


Земеделски Кредити. Предложения от Банки в България.

Юридически лица, еднолични търговци, кооперации или физически лица, които стопанисват земеделска земя и /или/ осъществяват производство на растителна и /или/ животинска продукция са земеделски производители.

Тяхната дейност е спечифична, различна, зависеща от много фактори, за това кредитите, които се отпускат за подпомагане на земеделските производители са с по-особени характеристики. Ще разгледаме някои предложения за земеделски кредити на водещи банки в нашата страна.

Кредит за Земеделски Производители от Уникредит Булбанк

Уникредит Булбанк отпуска краткосрочен кредит за текущите разходи за обичайна дейност на земеделски производители, които ще бъдат подпомагани чрез ДФ Земеделие по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на Европейския съюз при следните условия:

 • усвояване на кредита – еднократно или на траншове
 • погасяване на кредита – еднократно или съгласно договора
 • размер на кредита – до 100% на очакваното подпомагане от ДФ Земеделие
 • срок на погасяване – може еднократно или на части в зависимост от очакваното подпомагане
 • обезпечение: залог върху вземанията на кредитополучателя по съответните схеми или запис на заповед върху общия размер на кредита, формиран от лихва и главница
 • без собствено участие 
 • лихви и такси съгласно общите условия и тарифата за таксите на банката
 • http://www.unicreditbulbank.bg

Кредит за Земеделски Стопани от Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка отпуска земеделски кредити срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика със следните параметри:

 • предназначение на кредита – за инвестиции и оборотни средства
 • валута в лева
 • размер на кредита – няма ограничение, може до 100% от размера на субсидията
 • усвояване на кредита – на траншове до размера на получените плащанията, от предходната кампания
 • обезпечение: особен залог върху всички плащания от Фонд „Земеделие”, особен залог върху вземанията по сметките на кредитополучателя в банката, поръчителство от собствениците, или включването им като съдлъжници
 • срок на погасяване – до 5 години
 • начин на погасяване – кредита е револвиращ, можете да ползвате отново погасената сума, за следващия период на подпомагане
 • лихвата се формира от общия лихвен процент и надбавка за банката, която се договаря
 • има такса за разглеждане на кредита, комисиона за управление и комисиона за предсрочно погасяване
 • http://www.fibank.bg/

Експресбанк Кредит Партньор Агра 

 • размер на земеделския кредит до 350 000 лв
 • схеми за финансиране: овърдрафти, кредитни линии за оборотно финансиране за обработваема площ до 95% от очакваните субсидии от ДФЗ, кредитни линии за закупуване на земеделска земя, кредити за покупка на земеделска техника и машини, за изграждане на зърнобази и складови помещения, за проекти по европейски програми
 • фиксирана лихва за кредита в лева
 • преференциални такси за някои видове кредити
 • видове обезпечения на кредита: ипотека върху недвижим имот, залог на вземания от плащания от Фонд Земеделие, залог върху техника, залог върху готова продукция.
 • http://www.sgeb.bg/
Агрокредити от Търговска банка Д

Кредити за земеделски производители, растениевъди, обработващи собствена земеделска земя или такава под аренда за да посрещнат селскостопанския сезон отпуска и Търговска банка Д АД, ето най-важните моменти от тях:

 • размер на агрокредита до 500 000 лв
 • размер на финансирането – до 95% от размера на субсидията
 • земеделски кредити с възможност за подновяване на лимита
 • преференциален фиксиран лихвен процент за целия период на договора
 • обезпечение на кредита: само залог върху бъдещи вземания от субсидиите
 • няма такса за откриване и обслужване на разплащателната

сметка, по която се получава субсидията

 • срок на изплащане на кредита до 18 месеца
 • възможност за гратисен период до получаване на субсидията
 • http://www.dbank.bg/

Земеделски кредити от Централна Кооперативна банка

Кредит  земеделски производител, отпуска и Централна Кооперативна банка с цел финансиране на селскостопанската дейност на регистрирани земеделски производители срещу субсидия за обработваема земя по Схемата за единно плащане на площ и схема за Национални доплащания. Ето тази оферта:

 • валута на кредита – лева
 • вид на кредита – овърдрафт или стандартен
 • размер на кредита: до 90% от очакваната субсидия
 • срок на погасяване 12 месеца
 • начин на погасяване: еднократно в края на дванадесет месечния период
 • източник на погасяване: получената субсидия
 • възможност за договаряне на лихвата и превод по нея ежемесечно
 • има такса управление и други такси съгласно тарифата на банката
 • няма такса за предсрочно погасяване ако кредита е погасен със субсидията
 • http://www.ccbank.bg/

Земеделски Кредити от ПроКредит Банк

Кредити за земеделски производители отпуска и ПроКредит Банк, под формата на овърдрафт, кредитна линия и кредит на вноски за оборотни средства и инвестиции. Характерните кредити са:

 • Земеделски кредит срещу субсидия – за покупка на семена, торове, препарати, фуражи, селскостопански машини и земеделска техника, изграждане на бази и складови помещения. Основното при този агро кредит е сключването на 5 годишен рамков договор с възможност за ползване на формите на кредит, които изброихме, автоматично погасяване на кредита с постъпването на субсидията, обезпечението на кредита е залог върху самата субсидия.
 • Кредит за закупуване на земеделска земя – при който обезпечението е ипотека върху самата земя, или ипотека върху друг недвижим имот, което води до по-ниски разходи поради еднократно учредяване на ипотеката. Другите предимствата на този кредит са, че той е едно дългосрочно решение с определен лимит, които може да се ползва многократно, лихвата върху тези земеделски кредити се начислява само върху размера на използваната сума и бърза и лесна процедура по отпускане.
 • http://www.procreditbank.bg/