Видове кредити

В тази статия ще разгледаме основните видове кредити в България – краткосрочни и дългосрочни; потребителски и фирмени; кредитна линия; револвиращ кредит; овърдрафт; сконтов, авалов, акцептен, ломбарден, варантен, винкулационен и други кредити.


Кредитът е заем при който банката/кредитор/ отпуска на кредитополучателя по силата на договор определена сума пари. В договора е фиксирана целта на кредита, уговорени са условията на ползване, срока на връщане и начисляването на лихвата.

Видове кредити в България. Потребителски и фирмени кредити.

 • Според срока: Краткосрочни кредити – един от основните видове кредити, които се отпускат обикновено до една година, средносрочни – от една до пет години и дългосрочни над пет години.
 • Кредити за оборотни средства – те са предназначени за фирмите, за да могат да извършват текущите си разплащания като купуване на стоки, заплащане за извършени услуги, изплащане на работни заплати и други.
 • Инвестиционни кредити – кредитополучатели могат да бъдат юридически или физичеси лица. Те се отпускат от банките за ново строителство, за реконструкция и модернизация на вече изградени обекти, за закупуване на машини и съоръжения, за недвижими имоти и моторни превозни средства, за акции, лицензи и други.
 • Потребителски кредити – едни от най-популярните и често използвани видове кредити, бързо се отпускат, има голям избор и разнообразни предложения на банките. Тези кредити се предоставят на физически лица за покриване на текущи нужди.
 • Кредит овърдрафт – допълване на временния недостиг на собствени средства по разплащателната сметка на кредитополучателя.
 • Обикновен или стандартен кредит – отпуска се точно определена сума за определен период от време, издължава се наведнъж или на определени части, на съответни дати на падеж, регламентирани в погасителен план.
 • Възобновяем или револвиращ кредит – един от предпочитаните видове кредити, който автоматично се подновява в рамките на определен срок при същите условия, ако клиента е изпълнил договорните условия.
 • Кредитна линия – кредитът е максималната сума, която може да се ползва по всяко време в рамките на договорения срок от кредитополучателя, който сам преценява според своите нужди.
 • Сконтов кредит – предоставя се като покупка на търговски ценни книжа /менителници, запис на заповед/, чийто срок на плащане не е настъпил, както и вземания платими при банката.
 • Акцептен кредит – банката се явява като платец на менителници, записи на заповед издадени от клиенти на банката, като кредитополучателя се задължава да покрие размера им.
 • Авалов кредит – банката поема ангажимент да плати, в случай че длъжника за който тя гарантира, няма средства да извърши плащането. Банката събира такси и комисионни върху сумата която авалира.
 • Фирмени кредити – видове кредити, които са тясно свързани с бизнеса, отпускат се на стартиращи компании, кредити за земеделие, за туристическия бизнес, за лечебни заведения, лекари и фармацевти, кредити за доставки и други.В зависимост от вида на обезпечението, кредитите са обезпечени /залога е ипотека/, частично обезпечени, необезпечени /голям е риска на банката, защото кредитите са непокрити/, ломбардни /залога е ценни книжа/, варантни /залога са материални ценности/, винкулационен /залога са ценни стоки като скъпоценни метали, произведения на изкуството/.

В зависимост от начина на погасяване кредитите са с еднократно погасяване и погасяване на вноски, съгласно погасителен план.

Всичко за спешните заеми тук!